05 de setembre, 2007

Axioma

Dimecres .... arrels a la terra

Babel

Avui m'han fet arrivar un extens document en versió original ' USTAWA z dnia 29 wrzenia 1994 r. ' , es a dir la regulació comptable d'un d'una terra disortada.

Ací va un bocí a l'atzar:

6) kierowniku jednostki - rozumie si przez to osob lub organ jedno- lub wie-
loosobowy (zarzd), który - zgodnie z obowizujcymi jednostk przepisa-
mi prawa, statutem, umow lub na mocy prawa wasnoci - uprawniony jest
do zarzdzania jednostk, z wyczeniem penomocników ustanowionych
przez jednostk. W przypadku spóki jawnej i spóki cywilnej za kierownika
jednostki uwaa si - wspólników prowadzcych sprawy spóki, w przypad-
ku spóki partnerskiej - wspólników prowadzcych sprawy spóki albo za-
rzd, a w odniesieniu do spóki komandytowej i spóki komdandytowo-ki. W przypadku
akcyjnej - komplementariuszy prowadzcych sprawy spó
osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz za kierownika jed-
nostki uwaa si t osob; przepis ten stosuje si odpowiednio do osób wy-
konujcych wolne zawody. Za kierownika jednostki uwaa si równie li-
kwidatora, a take syndyka lub zarzdc ustanowionego w postpowaniu
upadociowym, jeeli prowadz przedsibiorstwo upadego,

7) organie zatwierdzajcym - rozumie si przez to organ, który zgodnie z obo-
wizujcymi jednostk przepisami prawa, statutem, umow lub na mocy
prawa wasnoci jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-
wego jednostki. W przypadku spóki osobowej, z wyjtkiem spóki koman-
dytowo-akcyjnej, oraz spóki cywilnej przez organ zatwierdzajcy rozumie
si jej wspólników,


En veritat no és portugués, però entendedre-ho és sobretot un problema de voluntat.

Com el català,...

04 de setembre, 2007

Efemèrides

5 Septembris dies 248ª anni est (249ª in annis bisextilibus) in Calendario Gregoriano. 117 dies manent.


Santoral


5 setembre

Mare de Déu de la Cinta, apareguda, segons tradició, a la Catedral de Tortosa al 1178. Sant Llorenç Justiniani (1433-1455), bisbe de Venècia; santa Obdúlia, vg. i mr.

03 de setembre, 2007

Dilluns.... Ca la Susi

Dilluns 3 de setembre i fi de festa major a la meva vila. A ca la Susi el cava raja a dojo...02 de setembre, 2007

Comiat d'estiu


S'acaba el periode de gracia. Vacances finides i volta a l'esclavatge quotidia.

Hi ha cadenes feixugues envoltant moltes ànimes.


Badar és ara un be escadusser.

Masriera ... i finalI amb aquesta imatge .. finim

Viquipèdia dixit3 Septembris dies 246ª anni est (247ª in annis bisextilibus) in Calendario Gregoriano. 119 dies manent.

Secundum Calendarium Romanum est ante diem tertium Nonas Septembres, quae a.d. III Non. Septembres abbreviatur.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Aquesta versió va començar el 16 de març de 2001 i actualment estem treballant en 75.315 articles.F E L I C I T A T S !

3 setembre


Sant Gregori el Gran, papa (590-604) i doctor de l'Església, abans monjo, patró de la música. Santa Basilissa, vg. I mr.; sant Simeó Estilita el jove (521-597), monjo siríac; sant Sàndal, mr.