13 de maig, 2009

Ex Libris ...

Puix que la entrada d'ahir era una imatge 'calenta' -l'indret resulta força càlid-, avui en posem una de més 'tèbia'. Encara que haig de 'confessar' que el motiu inspirador em resulta estimulant.
Picture Cristòfol

Amb data 8 de maig rebo missiva de Monsenyor Cesare Pasini, Prefecte de la LLibreria Vaticana on m'informa difrents coses que passo a resumir.

" Six months have passed since the last newsletter, dated December 7, 2008; .... / ... I am truly grateful to all those who have expressed their attachment to the institution and their patient and stimulating understanding for the works in progress ... / ..."


Han passat sis mesos des de la darrera carta, datada a 7 de dessembre de 2008; ... /... estic realment agrït a tots els qui heu expressat la vostra adhesió a la institucio i per la vostra paciencia i estímul tot comprenent els treballs en curs. .../...


***

" I begin with an announcement regarding the future: on the occasion of the 75th World Congress of the IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), which will be held in Milan next August, the Vatican Library will not only send a delegation, but is pleased to have obtained the issue, on May 20th, of a Vatican postage stamp by the Philatelic and Numismatic Office of the Vatican City State.

The stamp reproduces a detail of Codex B of the Bible (Vat. gr. 1209), as well as the sixteenth-century fa
çade of the current Library building
, constructed by Domenico Fontana in the courtyard which had been created by Bramante (will be available on the Library’s website, starting on the day of issue). With this initiative, the Library intends to give a concrete sign of its appreciation for the IFLA and for the role which it has played and continues to play in promoting knowledge, collaboration and sharing between individuals and institutions in every part of the world. The Library is also very grateful to the Italian Organizing Committee of the 2009 Congress for the great efforts they have made to ensure a successful event.Començo amb una comunicació que mira al futur: amb motiu del 75é Congrés mundial de IFLA ( Federació internacional d'associacions de llibreries i Institucions) , que es celebrarà a Milà el proper Agost, la Llibreria Vaticana a banda d'enviar-hi una delegació es complau en nunciar la publicació el 20 de maig d'un segell Vaticà a càrrec de la Oficina filatèlica i numismàtica del Estat Ciutat del Vaticà..

El segell reprodueix un detall del Codex B de la Biblia ( Vat. gr. 1209 ) [ text sencer ]així com de la façana del segle setzè de l'edifici que actualment ocupà la Llibreria . Aquest fou bastit per Domenico Fontana al patiu que fou creat per Bramant ( estarà disponible a la pàgina web de la Llibreria, a partir del dia de publicació.Picture Wikimedia Commons


"Another news item of catalographic nature is the insertion into the Electronic catalogue of the manuscripts of the Vatican Library of a large block of data concerning the Library's manuscripts. Our readers, who are very familiar with the printed volumes of the bibliografia dei fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana, will appreciate the posting of this information on-line."


Un altre punt de catalogràfic és la insercio en el Catàleg electrònic de manuscrits de la Llibreria Vaticana d'un gran bloc de dades referents als dits manuscrits. Els nostres lectors familiaritzats amb la versió impresa de la bibliografia dels fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana, apreciaran la disponibilitat d'aquesta informació a la xarxa.
" .../... These catalogues contain precious descriptions of manuscripts but are often left out of bibliographical research. At present the inserted data includes 15,005 bibliographical citations, including 367 citations of exhibition catalogues."


Aquests catàlegs inclouen valuoses descripcions dels manuscrits però sovint fora de la nostra recerca bibliogràfica. Ara els registres inclouen 15.005 citacions bibliogràfiques, de les que 367 són citacions de catàlegs d'exhibició.
"The electronic conversion of data on the contents of manuscripts found in the index cards of the Indice Alfabetico dei Manoscritti (IAM), informally known as the "Bishop index" (after the librarian of the University of Michigan at Ann Arbor, William Warner Bishop, 1871-1955, who inspired and promoted it) is also in continuous progress. "


La conversió a format electrònic de les referències sobre el contingut dels manuscrits trobats al index del Indice Alfabetico dei Manoscritti (IAM), més conegut com "Index Bishop" ( en record del llibreter de la Universitat de Michigan Ann Arbor, William Warner Bishop, 1871-1955 que el va inspirar i promoure) esta també millorant de forma continuada.
"This precious research instrument, which is the fruit of the complete analysis of thousands of manuscripts from various collections, undertaken at the Vatican Library from the 1920's to the mid-1940's, references names, titles and incipits taken from the texts contained in the manuscripts. "


Aquest preciós instrument de recerca, que és el fruït d'analitzar a fons milers de manuscrits de diversos fonts, fou generat en el període 1920 -1940. Referencia noms, títols i breus texts extrets dels dits manuscrits.
"This is another reason why the Vatican Library awaits you in the coming year 2010, for the occasion of its long-awaited reopening!"


Aquest és unaltre motriu pel que la LLibreria t'espera el proper 2010 amb motiu de la seva tan esperada reapertura.
Doncs be, estimat Monsenyor Cesare Pasini, no dubti que ja faig reserva de temps ( i cèntims, es clar) per fer un tomb per la Ciutat Eterna i la vostra estimada LLibreria.

Avui píndola celestial

Publica un comentari a l'entrada