12 de juny, 2009

Making business ... o sia fent calaix

Quin exabrupte això de parlar de fer negocis en temps de crisis. I d'això va la entrada d'avui: crisis, cèntims, oportunitats, lideratge.


Picture CristòfolCamí de casa, vaja ...embussat a Ronda Litoral, cau a la pantalla un 'twitter' d'Al Gore a propòsit del que suggereix el títol. Puix que m'ha fet badar-hi, en transcriurem uns bocins:

"But when it comes to preparing our country to compete in the clean energy economy, the U.S. is losing and we lag far behind our global competitors. Even as our inventors create new technologies, we often lose them to overseas markets that have supportive government policies and incentives."

"Però quan es tracta de preparar el nostre país per competir en l'economia d'energia neta, els EUA està perdent, molt a la saga nostres competidors mundials. Fins i tot malgrat nostres inventors proposen noves tecnologies, sovint els perdem als mercats d'ultramar que tenen les polítiques governamentals de suport i els incentius ".


"China's clean economy strategy includes a stimulus investment of $221 billion over the next two years - double that of the U.S. Until the late 1990's, the U.S. dominated the global solar energy market; now Japan, China and Germany are the leaders."

"La Xina promou una estratègia d'economia neta, amb l'estímul d'inversions de $ 221 milions en els propers dos anys - el doble que el dels EUA. Des de finals dels anys 1990's, els EUA va dominar el mercat mundial de l'energia solar, i ara Japó, Xina i Alemanya són els líders."


"Just as we seek to mend our economy to be "shovel ready" and job creating, we are in fact supplying a "shelf ready" economy with our technologies being plucked off our inventors' shelves for production in other countries. Of the world's top 10 solar PV, 10 wind and 10 advanced battery manufacturing companies, only five of the 30 are U.S. companies."

"Així en tractar d'arreglar la nostra economia, per "anar per feina ", i en voler crear llocs de treball, estem de fet subministrant una economia "tot a punt", prenent dels nostres inventors les nostres tecnologies que aprofiten per a la producció en altres països. De les 10 empreses més importants del món en energia solar fotovoltaica, les 10 de vent i les 10 empreses de fabricació de bateries avançades, només cinc de les 30 empreses pertanyen als EUA ".


Solving the climate crisis is good for American business, no matter what climate deniers want you to believe.


En definitica, procurar solucionar la crisis climàtica resulta bo pels negocis americans, tan se val que us vulguin fer creure els negacionistes del canvi climàtic.Picture Cristòfol

En el cas de l'Estat Espanyol [ bananolandia segons qui parli ] la cosa pinta lleig, molt lleig. Pareix que en termes econòmics , la recerca d'un món menys contaminat , ens mena a avenços tecnològics importants.


I aquests avenços permeten augmentar la productivitat, els rendiments, dels factors, també per la via de rebaixar-ne els costos. Avui la tecnologia permet produïr el doble consumint la meitat.

Començo a comptar mentalment la quantitat de cotxes que diariament embussem les Rondes de Barcelona. Fem una estimació de preu / hora i anem pel cost d'oportunitat.

En una economia 'pro-soviètica' afussellarien els responsables del desgavell organitzatiu. No ens podem permetre llençar temps i diners de tots a fi que una colla d'incompetent sense escrúpols se'ns enfotin a peu de cotxe 'oficial'.

Per ser Conseller o Ministre haurien de passar sis mesos fent de gal.leots. Casum seuna !Publica un comentari a l'entrada