09 de juliol, 2009

Wisdom ... fem un món millor

Vaja, vaja, ... ja tenim títol transcendental  per una entrada crematística. Que caram !  ralet ralet  s'omple la guardiola però això és ben lluny de  fer-nos curulls de felicitat.


Picture Cristofol


Petit apunt a propòsit d'una editorial del Taipei Times  amb aquest encapçalament:

Deliciosa entrada signada per Tristan Liu que comença tot just així:

<<  There is a Taiwanese saying that goes: “Man has two legs, money has four.”

As Taiwan’s economic bubble formed, this adage was often used to describe a situation in which it was easier to get rich by investing than through genuine hard work. >><< Hi ha un adagi a Formosa que diu : "Els humans tenen dues cames, els diners n'han quatre"

En els temps de creixença de la bombolla econòmica de Taiwan, aquest adagi s'utilitzà sovint per descriure una situació en què era més fàcil fer-se ric invertint  que mitjançant  un veritable treball dur. >>


Realment una pinzellada aplicable al "prodigi ibèric"  mesetari i galàctic alhora. Fixeu-vos quina 'delicatessen'  apunta:

<< Taiwan’s nominal economic growth for the period 1998 to 2007 was 36.77 percent, but the average disposable income for each family only grew by 5.49 percent over the same period. It is clear, therefore, that most families did not get much of a share of the nation’s economic growth. >>

<< El creixement econòmic nominal de Taiwan per al període 1998 a 2007 va ser del 36,77 per cent, però la renda mitjana disponible per a cada família només va créixer un 5,49 per cent durant el mateix període. És evident, per tant, que la majoria de les famílies  varen rebre una minsa part del creixement econòmic de la nació. >>

La "música" ha estat similar, anàloga, arreu del planeta i en definitiva la distribució desigual de la riquesa és avui mes evident.  Realment interessant l'article tanca amb :


<< The government should invest in creating a market environment and an education system that favor innovation, allowing people to realize their potential through innovation and creativity, to enjoy a share of the benefits of economic growth and to live and work in prosperity and dignity through the fruits of their labor.  >>


<< El govern hauria d'invertir en la creació d'un entorn de mercat i un sistema educatiu que afavoreixin la innovació, permetent a la gent a adonar-se del seu potencial a través de la innovació i la creativitat, el gaudi d'una part dels beneficis del creixement econòmic i per viure i treballar en la prosperitat i la dignitat a través dels fruits del seu treball.  >>

Res a dir.


Píndola llunyana.
 ...

Publica un comentari a l'entrada